KCRoasters

 Address

6, Chuim Village Rd, Khar, Chuim Village, Danda, Khar West, Mumbai, Maharashtra 400052

 Timings

Mon: 8am - 5pm Tues: 8am - 5pm Wed: 8am - 5pm Thu: 8am - 5pm Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 5pm Sun: 8am - 5pm